Конституційні права та свободи людини і громадянина в наш час Друк
Написав Начальник Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції, Колесник Н.Ю.   

Характерною ознакою сучасного суспільства, є все більше ускладнення соціальних взаємин, що обумовлює актуалізацію проблематики упорядкування соціальних відносин за посередництвом права як найбільш універсального регулятора і відповідно правових засад організації соціального спілкування, які набувають рис специфічної правової реальності.

Право набуває своєї власної сутності, що ґрунтується на правах, свободах та обов’язках людини і громадянина як невід’ємних від особи, котрі мають характерні юридичні ознаки. Права, свободи і обов’язки виражають правовий вимір існування особи в суспільстві, визначають і гарантують певну міру ( норму ) її свободи і відповідальності як учасника суспільних відносин, виступають складовим елементом юридичної форми буття людини у відносинах з іншими людьми , громадськими та політичними інститутами. Ця норма має бути формально однаковою, оскільки не повинна залежати від інших характеристик – раси, кольору шкіри, статі, політичних, релігійних та інших уподобань, але водночас має власний зміст – свободу, що визнається непересічним надбанням з огляду на проблеми гуманізації соціальних відносин, гармонічного розвитку як особистості, так і суспільства. Кожна демократична країна світу передбачає безліч прав для реалізації своїх громадян, як повноцінних елементів суспільства. Україна також  не виключення. В Конституції нашої країни темі: «Права, свободи і обов’язки людини і громадянина», присвячено  цілий розділ, а в статті 21 зазначено, що: «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними». Всі права, зазначені в 2 Розділі, умовно можна поділити на фізичні, особистісні, політичні, економічні, гуманітарні та права на соціальний захист.

До фізичних прав і свобод людини належать право на життя, на свободу та особисту недоторканність, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, на охорону здоров’я та медичну допомогу, на достатній життєвий рівень – свій і сім’ї.

До категорії особистісних прав і свобод включають право на вільний розвиток своєї особистості, на повагу гідності, на свободу думки і слова, світогляду і віросповідань, свободу пересування і вибору місця проживання. Політичними правами і свободами людини і громадянина слід вважати право на громадянство, на свободу об’єднань у політичні партії, право збиратися мирно без зброї і проводити мітинги, походи та демонстрації, брати участь в управлінні державними справами, у референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади і місцевого самоврядування, рівного доступу до державної служби.

Розглядають як економічні права право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право на працю, на підприємницьку діяльність, на заробітну плату, на страйк.

Гуманітарні права і свободи людини – це право її на освіту, на користування досягненнями культури і мистецтва, свобода творчості, авторські права.

До прав на соціальний захист Конституція України  відносить право на соціальний захист, що включає право на соціальне забезпечення, пенсії та інші види соціальних виплат і допомоги, право на житло.

Якщо враховувати потребу підвищення рівня правової активності, залишається недостатнім лише написання їх на папері. Права повинні стати невід’ємними елементами правової культури особистості і суспільства, що може бути досягнутим лише в процесі довготривалого поступу України на шляху становлення правової державності, акумуляції національною правовою системою загальновизнаних державно-правових гуманітарних цінностей, формування незалежності і авторитетної судової системи захисту прав і свобод людини і громадянина.

Саме такий процес повинен супроводжуватися цілеспрямованою і кропіткою роботою з правового виховання населення і посадових осіб державних органів.

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners