Пред`явлення кредиторських вимог у справах про банкрутство Друк
Написав Головний спеціаліст відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Полтавській області, О.О. Войтова   
Понеділок, 23 вересня 2013, 10:00

Все преимущество иметь деньги

заключаеться в возможности ими пользоваться

Б. Франклин

У періоди так званих фінансово-економічних криз деяким підприємствам доводиться вступати у процедуру банкрутства. Не будемо зосереджуватися на причинах, які до цього призводять, а краще акцентувати увагу на те, як діяти, коли проти вашого боржника порушено процедуру банкрутства.

Яким же чином заявити свої вимоги і кому? Як набути статус кредитора у справі про банкрутство?

У відповідності до ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон) кредитор – юридична або фізична особа, а також органи державної податкової служби, інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника.

Кредитори можуть бути:

конкурсними – кредитори за вимогами боржника, які виникли до порушення провадження провадження у справі про банкрутство;

поточними - кредитори за вимогами боржника, які виникли після порушення провадження провадження у справі про банкрутство;

забезпеченими – кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Для того, щоб отримати статус конкурсного, кредитор зобов’язаний подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

На даний час інформація про порушення провадження у справі про банкрутство оприлюднюється тільки в двох офіційних засобах масової інформації – газетах «Голос України» або «Урядовий кур`єр». Однак, з 19.01.2014 оприлюднення відомостей щодо порушення справи про банкрутство буде здійснюватися на офіційному веб – сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов’язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

Майнові вимоги кредиторів до боржника мають бути виражені в грошових одиницях і заявлені до господарського суду на підставі відповідних заяв.

Копії відповідних заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику та розпоряднику майна, який не пізніше ніж на десятий день з дня, наступного після закінчення строку для пред’явлення кредиторських вимог, повністю або частково визнає кредиторські вимоги або їх відхиляє з відповідним обґрунтуванням. Про результати розгляду заявлених вимог розпорядник майна письмово повідомляє заявників і господарський суд.

Що ж має міститись у заяві, щоб її прийняв до розгляду суд і визнав розпорядник майна?

- найменування господарського суду, до якого подається заява;

- ім’я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

- ім’я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

- розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені);

- виклад обставин, які підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування;

- відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог;

- перелік документів, які додаються до заяви.

До заяви в обов’язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, які підтверджують грошові вимоги до боржника.

Заява підписується кредитором або його уповноваженим представником.

Господарський суд зобов’язаний прийняти заяву кредитора, подану з дотриманням вимог Закону та Господарського процесуального кодексу України, про що виноситься ухвала, в якій зазначається дата розгляду заяви.

Господарський суд не пізніше п’яти днів з дня надходження заяви конкурсного кредитора здійснює перевірку її відповідності вимогам Закону.

У разі якщо заяву конкурсного кредитора подано без дотримання встановлених вимог, господарський суд письмово повідомляє заявника про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов’язаний їх усунути.

Якщо конкурсний кредитор усунув недоліки заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до суду. В іншому випадку суд виносить ухвалу про повернення заяви.

Повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню до суду у цій же справі, якщо порушення усунуто в межах наданого судом строку.

За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Вимоги конкурсних кредиторів, визнані боржником або господарським судом, вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

Особи, вимоги яких виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Поточні кредитори з вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство, можуть пред’явити такі вимоги після прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. До визнання боржника банкрутом спори боржника з кредиторами, які мають поточні вимоги до боржника, вирішуються шляхом їх розгляду у позовному провадженні господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство.

Забезпечені кредитори зобов’язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство лише в частині вимог, що є незабезпечинними, або за умови відмови від забезпечення.

 

Отже, процедура визнання кредиторських вимог не є складною, головне діяти рішуче і регулярно переглядати офіційні засоби масової інформації щодо наявності оголошення про порушення провадження у справі про банкрутства вашого боржника.

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners