Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій Друк

Учасниками виконавчого про¬вадження є державний виконавець, сторони, представники сторін, прокурор, експерти, спеціалісти, перекладачі, суб'єкти оціночної ді¬яльності - суб'єкти господарюван¬ня.

Прокурор бере участь у вико¬навчому провадженні у випадку здійснення представництва інте¬ресів громадянина або держави в суді та відкриття виконавчого провадження на підставі вико¬навчого документа за його заявою. Для проведення виконавчих дій державний виконавець за необ¬хідності залучає понятих, праців¬ників органів внутрішніх справ, представників органів опіки і пік¬лування, інших органів та установ у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче прова¬дження". При виконанні рішень судів та ухвал про зміну органів управління та посадових осіб під¬приємств, установ, організацій не¬залежно від форми власності мо¬жуть залучатися виключно праців¬ники органів внутрішніх справ. Залучення інших осіб у процесі виконання таких рішень не до¬пускається.

Сторонами у виконавчому прова¬дженні є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юри¬дична особа, визначена виконавчим документом. За виконавчим доку¬ментом про стягнення в дохід держави коштів або про вчинення інших дій на користь чи в інтересах держави від її імені виступає ор¬ган, за позовом якого судом вине¬сено відповідне рішення, або ор¬ган державної влади (крім суду), який відповідно до закону прийняв таке рішення. За іншими вико¬навчими документами про стяг¬нення в дохід держави коштів або про вчинення інших дій на користь чи в інтересах держави від її імені виступають органи державної по¬даткової служби. У виконавчому провадженні можуть брати участь кілька стягувачів. Кожен з них щодо іншої сторони має право брати участь у виконавчому про¬вадженні самостійно або доручити участь у виконавчому провадженні одному із співучасників. У разі ви¬буття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для право¬наступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив. У разі, якщо сторона виконавчого провадження змінила наймену¬вання (для юридичної особи) або прізвище, власне ім'я чи по батькові (для фізичної особи), державний виконавець за наявності підтверджуючих документів своєю постановою, яка затверджується начальником відділу, змінює назву сторони виконавчого провадження. Сторони можуть реалізовувати свої права і обов'язки у виконавчому провадженні самостійно або че¬рез представників. Особиста участь фізичної особи у вико¬навчому провадженні не позбав¬ляє її права мати представника, крім випадку, коли боржник згідно з рішенням зобов'язаний вчинити певні дії особисто. Неповнолітні та особи, визнані судом недієздат¬ними, реалізують свої права та виконують обов'язки, пов'язані з виконавчим провадженням, відпо¬відно до вимог закону. У разі якщо стороною виконавчого провадження є особа, визнана судом без¬вісно відсутньою, державний ви¬конавець своєю постановою залу¬чає до участі у виконавчому про¬вадженні особу, яка є опікуном її майна. Участь юридичних осіб у виконавчому провадженні здійсню¬ється їх керівниками чи органами, посадовими особами, які діють у межах повноважень, наданих їм законом, або через представників юридичної особи.

Повноваження представника по¬винні бути підтверджені довіре¬ністю, виданою і оформленою відповідно до вимог закону.

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners