Право та дієздатність юридичної особи Друк

Юридична особа може мати крім повного скорочене найменування. Про це, у разі застосування такого найменування, повинно бути вказано в установчих документах. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. Комерційне (фірмове) найменування юридичної сооби може бути зареєстроване у порядку, встановленому законодавством.. Найменування юридиної особи вказується в її установчих документах і вноситься до Єдиного державного реєстру. У разі зміни свого найменування юридична особа, крім виконання інших вимог, встановлених законом, зобов’язана помістити оголошення про це в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію, та повідомити про це всім особам, з якими вона перебуває у договірних відносинах Юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи.

 

Можливість участі юридичної особи в цивільних правовідносинах здійснюється через її право- та дієздатність.

Згідно зі ст. 91 ЦК України юридична особа, відповідно до її здатності мати цивільні права та обов’язки (цивільна правоздатність), може мати  такі самі цивільні права та обов’язки, як і особа фізична, за винятком тих прав та обов’язків, необхідною передумовою яких є природні властивості людини. Правоздатність юридичної особи виникає в момент її створення і припиняється в момент вненсення запису до єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи. Правоздатність юридичної особи передбачає можливість мати не лише майнові права (право власності, сервітутні права на майно тощо) та обов’язки. Ст. 94 ЦК України окремо виділяє можливість юридичної особи мати особисті немайнові права. Це права юридичної сооби на недоторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права. Вони можуть належати юридичній особі, визначаються та захищаються так само, як і аналогічні права фізичних осіб.

Дієздатність юридичної особи передбачає можливість для неї набувати цивільних прав та брати на себе цивільні обов’язки. Ст. 92 ЦК України встановлює, що юридична особа набуває цивільних прав та бере на себе цивільні обов’язки через свої органи, які діють відповідно до закону або установчих документів.

Орган юридичної особи виконує певні управлінські функції, що закріплені у законі чи в установчих документах. Виконавчі органи юридичної особи є постійно діючими та здійснюють повсякденну господарську діяльність. Це, наприклад, дирекція юридичної особи. Вищий орган юридичної особи є компетентним у виірішенні найбільш суттєвих, стратегічних питаннях діяльності юридичної особи: приймає рішення про зміну статутного фонду, формування та затвердження складу виконавчого органу, припинення діяльності тощо.

Порядок створення юридичної особи визначається законом та установчими документами. У передбачених законом випадках юридична особа може набувати цивільних прав та брати на себе цивільні обов’язки через своїх учасників.

Особа, яка за законом або установчмими документами юридичної сооби виступає від її імені, повинна діяти в інтересах юридичної особи, яку вона представляє, добросовісно і розумно. Вона зобов’язана на вимогу органів юридичної сооби, якщо інше не передбачене законом або установчими документами юридичної особи, відшкодувати збитки, завдані нею юридичній особі. Особливість юридичної особи виявляється в тому, що в цивільних відносинах (на відміну від фізичних осіб) вона завжди діє через конкретних фізичних осіб, що її представляють. Це виявляється й у тому, що при укладенні договорів юридичними особами у найменуванні сторін, крім назви юридичної особи, вказується й фізична особа, яка діє від її імені (Директор тощо), та відповідна підстава для представництва (статут, довіреність тощо).

Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою (ст. 207 ЦК України). У роз’ясненнях, наданих у Листі Мін’юсту України № 31-38-35 від 11.02.2004 р., вказано, що враховуючи те, що нотаріальне посвідчення правочинів, у тому числі за участю юридичних осіб, передбачає укладання їх у письмовій формі, вчинення на них посвідчувального напису з одночасним скріпленням його печаткою нотаріуса, такі правочини не потребують попереднього скріплення печатками юридичних осіб.

Що ж до виникнення дієздатності юридичних осіб, то це не завжди відбувається одночасно з державною реєстрацією. Адже стосовно окремих видів діяльності чинним законодавством передбачено ліцензування, патентування, акредитація чи квотування. Без отримання необхідних дозволів з боку уповноважених державних органів цією діяльністю займатись не можна. Отже, дієздатність у юридичної особи у цьому випадку виникає лише із отриманням таких дозволів. Відправним посиланням для цього твердження може служити й п. 3 ст. 68 ЦК України, де встановлено, що окремими видами діяльності, перелік яких визначається законом, юридична особа може займатися тільки після одержавння спеціального дозволу (ліцензії). Згідно з цим, наприклад, відразу ж після отримання свідоцтва про державну реєстрацію юридична особам

не може через створений нею магазин починати торгівлю алкогольними напоями. Торгівля алкогольними напоями є ліцензійним видом дільяності, отже й розпочинати її можна не раніше отримання відповідної ліцензії. Інакше всі укладені правочини щодо купівлі-продажу алкогольних напоїв будуть визнані недійними як такі, що не відповідають вимогам законодавства. Цивільна дієздатність у такої юридичної особи виникає відповідно до вищевикладеного.

 

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners